Zakres stałego nadzoru BHP i P.Poż.


Zakres oferowanego przez nas stałego nadzoru BHP i P.Poż.:

 

- sporządzanie i przedstawianie właścicielowi firmy raz w roku ogólnych analiz stanu bhp, zawierających propozycję przedsięwzięć organizacyjnych i technicznych mających na celu zapobieganie zagrożeniu życia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

- doradztwo w zakresie obowiązujących zasad i przepisów BHP, uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń,

- udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dopilnowanie niezbędnych wymogów wynikających z przepisów prawa budowlanego (m.in. okresowe przeglądy stanu technicznego budynków, okresowe przeglądy instalacji gazowych, przewodów kominowych – dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, okresowe badania instalacji elektrycznej oraz odgromowej),

- doradztwo w zakresie spełnienia minimalnych wymagań przez maszyny i inne urządzenia techniczne,

- udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń produkcyjnych oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) – nadzór, kontrola oraz weryfikacja wszystkich pracowników w tym podwykonawców na terenie budowy,

- ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz wypadków w drodze do i z pracy wraz z propozycjami działań profilaktycznych zapobiegających wystąpieniu wypadków w przyszłości,

- opracowywanie kompletnej dokumentacji powypadkowej (np. przesłuchania, dokumentacja lekarska, korespondencja z ZUS-em, sporządzenie statystycznej karty wypadku),

- przygotowywanie sprawozdań Z-10 dla Głównego Urzędu Statystycznego,

- opracowywanie i uaktualnianie kart oceny ryzyka zawodowego na poszczególne stanowiska pracy w zakładzie,

- kontroli BHP i zaleceń pokontrolnych,

- prowadzenia wymaganej dokumentacji z zakresu BHP i P.POŻ. – prowadzenie obowiązujących rejestrów,

- nadzoru nad badaniami i pomiarami czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy np. hałas, zapylenie, oświetlenie,

- sporządzanie raportów i analiz dotyczących stanu BHP i ochrony P.POŻ. w zakładzie,

- analizę stanu BHP poprzez przeprowadzanie audytów zakładu wg norm PN-N 18001 lub BS OHSAS 18001,

- pomoc przy wdrażaniu systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w oparciu o normy PN-N-18001:2004 oraz BS OHSAS 18001 - nowoczesny system zarządzania BHP zapewni bezpieczeństwo pracownikom, komfort pracy oraz usprawni mechanizmy produkcyjne,

- organizację i prowadzenie szkoleń wstępnych ogólnych oraz okresowych w zakresie BHP i ochrony P.POŻ. wraz z prowadzeniem dokumentacji wymaganej przepisami prawa,

- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych,

- udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących BHP i P.POŻ.,

- udział w opracowywaniu szczegółowych instrukcji dotyczących BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,

- natychmiastowe przekazywanie pracodawcy informacji na temat występujących zagrożeń oraz przedstawienie wniosków i propozycji, które pozwolą na ich usunięcie,

- doradztwo w zakresie obowiązku doboru najwłaściwszych środków ochrony osobistej i zbiorowej na stanowiskach pracy

- współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy oraz laboratoriami analitycznymi i środowiskowymi w zakresie organizowania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz ochrony pracowników przed zagrożeniami,

- pomoc w realizacji nakazów organów kontrolnych BHP i P.POŻ.,

- współpraca ze służbą zdrowia w zakresie profilaktyki zdrowotnej pracowników w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich,

- sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem w zakładzie właściwego stanu BHP,

- udział w opracowywaniu zasad i norm przydziału środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środków czystości oraz posiłków i napojów,

- reprezentowanie firmy przed organami sprawującymi nadzór nad warunkami pracy,

- inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii,

- udział w komisjach bezpieczeństwa w zakładzie pracy,

- zaopatrzenie firmy w artykuły BHP i P.Poż. (znaki bezpieczeństwa, apteczki, gaśnice) i ich odpowiednią lokalizację,

 

oraz inne czynności wcześniej uzgodnione z właścicielem firmy.

 

Wyżej wymienione zadania wykonujemy również w ramach zleceń jednorazowych. Ponadto proponujemy w ramach jednej umowy zabezpieczenie Państwa Firmy w zakresie BHP I P.POŻ.

y>