Obsługa P.Poż.


 

     Oferujemy Państwu usługi doradcze, kontrolne oraz szkoleniowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej do których należą m.in.:

 

1. Doradztwo w zakresie obowiązujących przepisów i zasad ochrony przeciwpożarowej.

 

2. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych pod względem spełnienia wymagań w zakresie przeciwpożarowym.

 

3. Przygotowanie kompletu wymaganych instrukcji przeciwpożarowych.

 

4. Szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

5. Organizacja i przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji:

- ćwiczenia ewakuacyjne,

- próbna ewakuacja,

- sporządzenie dokumentacji dotyczącej próbnej ewakuacji – protokoły, informowanie jednostek PSP itp.

 

6. Sporządzanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

 

7. Oznakowanie obiektów znakami pożarowymi i ewakuacyjnymi.

 

8. Sporządzanie planów ewakuacji:

- rozkład pomieszczeń, korytarzy, klatek schodowych,

- przebieg i kierunek dróg ewakuacyjnych oraz lokalizację wyjść ewakuacyjnych,

- rozmieszczenie sprzętu P.Poż., przycisków sygnalizacji pożarowej, hydrantów,

- umiejscowienie planów w budynku w celu ułatwienia orientacji.

 

9. Analizowanie i ustalanie potrzeb w zakresie wyposażenia budynków i pomieszczeń pracy w podręczny sprzęt gaśniczy, urządzenia gaśnicze i alarmowe.

 

10. Sprawowanie nadzoru nad rozmieszczeniem, sprawnością i konserwacją sprzętu oraz innych urządzeń przeciwpożarowych, znakowaniem i utrzymaniem we właściwym stanie dróg ewakuacyjnych i pożarowych.

 

11. Reprezentowanie firmy podczas kontroli Państwowej Straży Pożarnej.

 

Koszt wyżej wymienionych usług ustalany jest w porozumieniu ze zleceniodawcą.

y>