Co zawiera Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego


Zawartość instrukcji bezpieczeństwa pożarowego:

 

- warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego i warunków technicznych, w tym zagrożonych wybuchem,

- sposób poddawania przegladom technicznym i czynnościom konserwacyjnym stosowanych w obiekcie urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic,

- sposoby postepowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,

- sposby wykonywania prac niebezpieczych pod wzgledem pożarowym, jeżeli takie prace się przewiduje,

- sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z terścią przedmiotowej instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi,

- zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami,

- plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem graficznych danych dotyczących w szczególności:

1) powierzchni budynku,

2) wysokości budynku,

3) liczby kondygnacji budynku,

4) odległości od obiektów sąsiadujących,

5) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,

6) występującej gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej (strefach pożarowych),

7) kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,

8) lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,

9) podziału obiektu na strefy pożarowe,

10) warunków ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,

11) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych, gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo i elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,

12) wskazania dojść do dźwigów dla ekip ratowniczych, hydrantów zewnętrznych i innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych, dróg pożarowych i innych dróg dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony;

13) wskazanie osób oraz podmiotów opracowujących instrukcję.

y>