Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego


Oferujemy Państwu również okresową aktualizację Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, której należy dokonywać nie rzadziej niż raz na 2 lata, a także gdy nastąpiła zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę ochrony przeciwpożarowej.

y>