Szkolenia Przeciwpożarowe


Oferujemy Państwu szkolenia wstępne i okresowe z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

Szkolenia obejmują część teoretyczną, projekcję filmową oraz część praktyczną, w której uczestnicy nabywają umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym oraz innym dostępnym na terenie firmy jak np. koce gaśnicze i hydranty.

 

Kurs przeznaczony dla wszystkich grup zawodowych. W  trakcie szkolenia pracownicy zapoznawani są z wytycznymi zakładowej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz:

- organizacją ochrony przeciwpożarowej,

- zagrożeniami pożarowymi obiektu,

- przyczynami powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów,

- zadaniami i obowiązkami pracowników w zakresie zapobiegania pożarom oraz w przypadku powstania pożaru,

- zasadami ewakuacji ludzi i mienia,

- środkami gaśniczymi, podręcznym sprzęt gaśniczy, urządzeniami przeciwpożarowymi w obiekcie,

- planem ewakuacyjnym obiektu.

 

Program szkolenia dostosowujemy do specyfiki zakładu pracy, uwzględniając rodzaj i poziom występujących zagrożeń. Szkolenie zakończone jest wydaniem imiennych zaświadczeń, potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu.

y>